پروژه "راه شما برای رسیدن به کودکستان"

پروژه “راه شما برای رسیدن به کار در کودکستان” به شما که تازه وارد هستید کمک می کند که اولین قدم برای کار کردن در واحدهای پیش دبستانی را بردارید.

شما به کمک مطالعات شخصی دیجیتالی معلومات خود در زبان را گسترش داده و همزمان ارزش های مبنائی پیش دبستانی سوئد را یاد می گیرید.

2
محتوای درسی را چندین مرتبه تمرین کنید، هم به زبان مادری خود و هم به زبان سوئدی تمرین کنید تا محتوای درسی را درک کنید.
3
وقتی همه جلسات درسی را خواندید و محتوای درس ها را فهمیدید می توانید یک تِست نهائی انجام دهید. اگر در تِست نمره قبولی بگیرید یک دیپلم دریافت می کنید.

صفحه را تقسیم کن!

پخش ویدیو

دوره آموزشی شما

فیلم هایی از سوی اداره کل مدارس در باره پیش دبستانی

تماشای فیلم های زیر را به عنوان مقدمه ای بر آموزش پیش دبستانی سوئد آغاز کنید.

درس اول

تحویل دادن کودک به کودکستان

کودک به هنگام تحویل داده شدن به کودکستان بایستی روز را به خوبی آغاز کند.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس دوم

کودکستان

نشست دستجمعی کودکان را برای امور روزانه و فعالیت های بعدی کودکستان آماده می کند.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس سوم

نهار در کودکستان

وقت غذا خوردن فرصتی برای یادگیری، پیشرفت و همنشینی با هم است.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس چهارم

گاهی اوقات اختلاف ایجاد می شود

حل اختلافات بخشی از یادگیری در کودکستان است.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس پنجم

استراحت و کتاب خواندن با صدای بلند

در کودکستان بایستی یک تعادل بین استراحت و فعالیت ها برای کودکان وجود داشته باشد.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس ششم

کودکان لباس می پوشند

وقتی کودکان خودشان لباس بپوشند حرکات اعضای بدن خودو برای مستقل شدن را تمرین می کند.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

درس هفتم

در باره حرمت فردی کودکان

کار در زمینه حرمت فردی اهمیت دارد تا کودکان حد و مرز های خود و دیگران را یاد بگیرند.

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

تِست/آزمون

معلومات خود را بیازمایید

درس را با یک آزمون خاتمه دهید و یک دیپلم بگیرید!

(به سوئدی)

کلاس درس قبلی را خاتمه دهید تا بتوانید ادامه دهید.

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“من احساس می کنم خیلی خوش آمد هستم”

هادیل عباس، مدیر کودکستان های تیولی

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“برای آنکه بتوان در کودکستان کار کرد بایستی زبان را از اساس یاد گرفت”

حنا قریب، معلم کودکستان، نورلندیا

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“بهترین فایده کار کردن با کودکان آنست که می توان تمامی جهان را تغییر داد”

اشراق عنائی، معلم کودکستان، دیببر