صفحه اصلی

مسیر پیش دبستانی چیست؟

فیلم را ببینید

پخش ویدیو

این نحوه کار

برای آشنایی مختصر با چگونگی برگزاری دوره

پخش ویدیو

دوره

از دوره مقدماتی آغاز کنید و سپس به دوره پیشرفته بروید.

در اینجا، سرپرستان می

پخش ویدیو

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“من احساس می کنم خیلی خوش آمد هستم”

هادیل عباس، مدیر کودکستان های تیولی

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“برای آنکه بتوان در کودکستان کار کرد بایستی زبان را از اساس یاد گرفت”

حنا قریب، معلم کودکستان، نورلندیا

پخش ویدیو
پخش ویدیو

راه من برای رسیدن به کار در کودکستان

“بهترین فایده کار کردن با کودکان آنست که می توان تمامی جهان را تغییر داد”

اشراق عنائی، معلم کودکستان، دیببر