راه شما برای رسیدن به کار در کودکستان

مطالب آموزشی “راه رسیدن به کار در کودکستان” به شما تازه واردان کمک می کند تا اولین قدم به طرف کار در تشکیلات پیش دبستانی را بردارید.

شما به کمک مطالعات فردی دیجیتالی معلومات زبان خود را پیشرفت می دهید و همزمان ارزش های مبنائی پیش دبستانی سوئد را یاد می گیرید. این مطالب آموزشی به زبان های سوئدی، عربی، انگلیسی و فارسی وجود دارد.

2
محتوای درسی را چندین مرتبه تمرین کنید، هم به زبان مادری خود و هم به زبان سوئدی تمرین کنید تا محتوای درسی را درک کنید.
3

وقتی همه جلسات درسی را خواندید و محتوای درس ها را فهمیدید می توانید یک تِست نهائی انجام دهید. اگر در تِست نمره قبولی بگیرید یک دیپلم دریافت می کنید.