در باره این پروژه

راه رسیدن به کار در کودکستان

“راه رسیدن به کار در کودکستان” یک جزوه آموزشی است که با ابتکار عمل سازمان Sefif تدوین شده که یک سازمان صنفی ملی برای کودکستانه ای آزاد است. سازمان Sefif می خواهد به ادغام مهاجران در جامعه و کار پیدا کردن تازه واردان کمک کند و همزمان کاری کند که امکان واحدهای پیش دبستانی برای تأمین پرسنل تقویت شود. پروژه “راه رسیدن به کار در کودکستان” با بودجه از طرف اداره کاریابی تأمین می شود.

هدف

ایجاد سهولت برای تازه واردان تا کار پیدا کنند

مطالب آموزشی “راه رسیدن به کار در کودکستان” کار پیدا کردن در پیش دبستانی را برای تازه واردان تسهیل می کند. لازمه آنکه تازه واردان از امکان سریع کار پیدا کردن در تشکیلات پیش دبستانی برخوردار شوند افزایش معلومات و درک ارزش های مبنائی مندرج در برنامه آموزشی سراسری پیش دبستانی است. داشتن معلومات زبان سوئدی شرط لازم کار کردن در کودکستان است. همزمان احتمالاً بسیاری افراد تازه وارد و متولد خارج از کشور وجود دارند که در زمینه کار در کودکیاری، آموزش و تشکیلات مشابه تجربه دارند ولی امروز در سوئد بیکار هستند.

راه رسیدن کار در کودکستان

زبان و ارزش های مبنائی

مطالب آموزشی “راه رسیدن به کار در کودکستان” معلومات بیشتری در زبان سوئدی و درک ارزش های مبنائی و فرهنگ محیط کار که وجه مشخصه پیش دبستانی است را ارائه می کند. کیفیت مطالب آموزشی مربوط به ارزش های مبنائی توسط گابریلا ییارد، معلم پیش دبستانی و مدرس دانشگاه در رشته تعلیم و تربیت در دانشگاه اوپسالا بررسی شده است.