Om projektet

Vägen till förskolan

Vägen till förskolan är ett utbildningsmaterial framtaget på initiativ av Sefif – en nationell branschorganisation för fristående förskolor. Sefif vill bidra till ökad integration och att nyanlända kommer i arbete, samtidigt som förskolebranschens möjligheter att anställa stärks.

Syfte

Underlättar för nyanlända att komma i arbete

Vägen till förskolan underlättar för nyanlända att komma i arbete inom förskolan. För att möjliggöra en snabbare etablering för nyanlända inom förskolans verksamhet behövs ökade språkkunskaper och förståelse för läroplanens värdegrund. Kunskaper i det svenska språket är en förutsättning för att kunna arbeta i förskolan. Samtidigt finns det sannolikt många nyanlända och utrikes födda som har erfarenhet av arbete inom barnomsorg, utbildning och liknande verksamheter men som idag är arbetslösa i Sverige.

Vägen till förskolan

Språk och värdegrund

Utbildningsmaterialet Vägen till förskolan erbjuder ökade kunskaper i svenska och en förståelse för den värdegrund och arbetsplatskultur som präglar förskolan. Utbildningsmaterialet som avser värdegrund har kvalitetsgranskats av Gabriella Gejard, förskollärare och universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet.